Att inte veta något om morgondagen.

Välkomna till Synodens årsmöte - stämma - söndagen den 29 mars 2020. Massören JK Ann Lång, tidigare Synodrådsledamot, talar efter högmässan i G Hjelmseryds kyrka kl 11 om vårt livs bräckliga villkor, såväl personligt som i kyrkan.

Den som kan är välkommen att inleda Stämman lördag lunch med ett Stilla dygn. Vi samlas till bibelsamtal lördag eftermiddag. Stefan Svensson, Falkenberg, leder bibelsamtal och högmässa. Söndag förmiddag blir det tillfälle att samtala om det som kunnat förberedas för ett framtida val av preses/råd. Har du frågor - info@synoden.se eller ring direkt.

Välkommen att delta, oavsett medlemskap eller inte.


Extra synodstämman 11 maj i Lund beslöt gå vidare med frågan om preses/råd. Det förslag som skickats ut till medlemmarna antogs i ett första beslut. Stämman inleddes med en enkel mässa i källarplanet därför att kyrkan var bokad sedan tidigare. Synodrådet fick i uppdrag att bereda frågan om finansiering av preses/råd och framtida valprocess. Till stämman inkom även en herdepsalm.


Synoden arbetar konsekvent för att hjälpa dem som söker vettig gudstjänst och präst, se kontaktpersonerna under fliken "Kontakt".


Välkommen med en gåva till Synoden att stödja dem som satsar tid och engagemang för saken. Ett särskilt konto I Själens Nöd har upprättats avsett för dem som har lång väg till närmaste gudstjänst.

Postgiro se nedan.


Mvh Jonas Nilsson, ordf. 072 931 83 42


Vidare intryck: se senaste Synod Info


Arbetet är beroende av medlemskap och understöd: förbön och gåvor, stora som små.

 

Välkommen med som medlem!

Ett medlemskap förtydligar nöden i Svenska kyrkan, till ett vittnesbörd om vad Herren kan göra i våra liv. Be för Svenska kyrkan, biskoparna och din församling. Under 'kontakt', se kontaktpersoner över landet.

Maila info@synoden.se, sänd din gåva/medlemsavgift till plusgiro 78 05 51 - 8.

 

Tack för din förbön, tack för din gåva!

 

Ändamålsparagrafen:

 

"Svenska Kyrkans Fria Synod har som ändamål

 

att i bön om Den Helige Ande efter Bibelns Ord på

Svenska kyrkans bekännelses grund

 

befria, bevara och förnya Svenska kyrkan som en

levande och missionerande kristen kyrka

 

som söker den enhet Herren bad om

för att världen ska tro"

 

Psalm

 

1. Kalken står här torr och tom, kallar till att vända om.

Herren gör utav oss bröder när i mässan han oss föder.

Kom nu präst och gör ditt bästa det är Gud som gör det mesta.

Det är Han som ordnar fest, det är Han som gjort Dig, präst.

 

2. Prästen står här torr och tom kallar till att vända om.

Torkan hans får oss att törsta, frestas vi, är han den första.

Kom nu präst att korset bära som åt Jesus ger all ära.

Det är tjänsten din som gör Kyrkan stark och arbetsför.

 

3. Kyrkan står här torr och tom kallar till att vända om.

Sions väktare ska veta - bruden slutar ej att leta.

Kom nu präst och bli vid Ordet - sluta ej att bruka bordet.

Herren ger åt folk i sin nådemedlets ädla vin.

(Gunvor Vennberg 2017)

 

 

Svenska Kyrkans Fria Synod

är ett klassiskt kristet nätverk i Svenska Kyrkan och en medlemsorganisation.

 

Vår identitet i nätverket är att vara klassiskt Bibel- och bekännelsetroget kristna i olika

sammanhang, ett nätverk som syftar till att samla och uppmuntra trossyskon som vill

leva sina liv i Svenska kyrkans gudstjänstgemenskap.

 

Svenska kyrkans identitet är att vara genuint allmänkyrklig. Svenska Kyrkans Fria

Synod vill därför vara en profetisk rörelse. Vi vill visa på livet i kyrkan!

Då är böne- och bibelstudiegrupper viktiga, mer eller mindre integrerade i ordinarie

församlingsverksamhet.

 

Detta nätverk behövs till dess att Svenska kyrkan får biträdande biskop/ar, jämför

Engelska kyrkans tidigare ”Flying bishops”.

 

Medlemsorganisationen har fokus på tre uppgifter:

1. Inspirera mission - peka på Jesus Kristus som hela världens ende Frälsare.

 

2. Vara opinionsbildare - att positivt och uthålligt föra fram klassisk kristen tro i vår tid

och ge plats för en seriös inomkyrklig debatt i Synodens Tankesmedja.

 

3. Vara brobyggare - aktivt arbeta för att hålla samman de Bibel- och bekännelse-

trogna i vårt land. Där missförstånd och avståndstagande sker vill vi göra vad vi kan

för ett respektfullt närmande.

 

---------------------------------

 

1. En eld nu brinner i mitt hjärta, som agnarna förtär, och fast jag inte det kan fatta

Guds Andes eld det är. Han gjort sig där ett tempel  och renar själv det bröst,

som dopet gav hans stämpel inunder Faderns röst.

 

2. Du är hans Son den kära, så lyssna till hans Ord. Hans Namn du nu får bära

med Kyrkan på vår jord. Gud ser ej Kyrkans brister, han räknar Sonens tro.

Se till att du ej mister din djupa själaro.

 

3. Det finns på jorden ingen annan i vår ökenvärld som oss dagligen vill ge av

mannan som styrker på vår färd. Guds tröskoxar får äta, hans skördefolk mår väl,

och ändå får vi träta för föda till vår själ.

 

4. Vi ber att också här i tiden din kastskovel må gå, så Kyrkan genom hela

striden förblir att lita på. Nu vetet i din lada  är sorgligt oanvänt. Vi duger allt till nada

förrän du agnar bränt.

 

5. Men får din Ande blåsa blir vetet snart till bröd och den som räddhågsen brukt

låsa, ger ut i överflöd. Din kropp vi får att spisa som själva kroppen är.

Ja Jesus vill vi prisa, för evigt hålla kär.

(Gunvor Vennberg 2019)