Stadgar för Svenska Kyrkans Fria Synod

Antagna på synodmötet i Örkelljunga 5/3 2005  (Reviderade 2009, 2019 och 2020.)


§ 1 Ändamål

Svenska kyrkans fria synod har som ändamål att i bön om den Helige Ande, efter Bibelns ord, på Svenska kyrkans bekännelses grund, befria, bevara och förnya Svenska kyrkan som en levande och missionerande kristen kyrka, som söker den enhet Herren bad om för att världen skall tro.


§ 2 Uppgift

För detta ändamål skall Svenska kyrkans fria synod

a) erbjuda stöd, råd och vägledning i frågor om tolkningen av Svenska kyrkans lära, kyrkans gudstjänst, ämbete och rättsordning, evangelisation och mission, diakoni och samhällsansvar;

b) främja gemenskapen kring Guds Ord och sakramenten enligt Kristi instiftelse;

c) främja andlig, teologisk och kyrklig utbildning och visa var man kan få hjälp att finna sin kallelse;

d) främja allmänkyrklig  förkunnelse av Guds Ord i det svenska samhället,

e) främja samarbete med nordiska och utomnordiska kyrkor samt kontakt och dialog med kristna av andra traditioner.


§ 3 Medlemskap

a) Medlem i Svenska kyrkans fria synod kan den bli som är döpt i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn och som förklarar sig solidarisk med synodens ändamål.

b) Beslut om medlemsantagning fattas av synodrådet efter skriftlig anmälan.

c) Är medlem inte längre solidarisk med synodens ändamål eller upphör medlem att erlägga årsavgift kan synodrådet utesluta medlemmen. Före sådant beslut skall medlemmen kontaktas.


§ 4 Synodstämma

Mom. 1

Synodstämman beslutar om

a) riktlinjer för verksamheten enligt §§ 1-2;

b) organisationens stadgar och dessas tillämpning;

c) årsavgift och övriga ekonomiska frågor;

d) ansvarsfrihet för synodrådet och kassören;

e) ärenden som väckts av medlemmar, synodråd, eller dekanat.


Synodstämman väljer

a) ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter av synodrådet;

b) revisorer.

c) valberedning vars ledamöter bör representera vardera landsdel: Norr-, Svea- och Götaland, varav en sammankallande.


Mom. 2

Ordinarie synodstämma hålles en gång årligen på kallelse av synodrådet. Skriftlig kallelse skall utgå senast tre veckor i förväg och innehålla de handlingar som behövs enligt moment 1.

Extra synodstämma hålles om synodrådet finner det motiverat eller om minst. 10% av medlemmarna begär det.

Synodstämman är beslutför när kallelse vederbörligen utgått.

Ärenden, utom val, bereds av synodrådet. I beredning av ärenden, som berör tolkningen av Kyrkans lära, gudstjänst eller ämbete, skall minst två synodrådsmedlemmar med teologisk kompetens delta. Om prästkollegium samlas förväntas det delta i beredningen av dessa ärenden.


Mom. 3

a) Varje i stämman deltagande medlem har en röst.

b) Beslut fattas med acklamation eller, om så begärs, genom omröstning. Omröstningen är öppen utom vid val. Vid lika röstetal avgörs vid val genom lottning, annars genom ordförandens utslagsröst.

c) Ställningstaganden som berör tolkningen av Kyrkans lära, gudstjänst eller ämbete beslutas med två tredjedels majoritet.


§ 5 Synodråd

Mom. 1

Synodrådet skall

a) planera och leda synodens verksamhet efter de riktlinjer som synodstämman har beslutat;

b) handha synodens ekonomi;

c) årligen avge redogörelse till synodstämman för verksamhet och ekonomi;

d) bereda ärenden till synodstämman enligt § 4, mom. 3;

e) vid behov utse arbetsgrupper för särskilda uppgifter;

f) företräda synoden i rättsliga sammanhang såvida synodstämman ej uppdragit åt annan att göra detta;

g) verkställa synodstämmans beslut och även i övrigt fullgöra synodstämmans uppdrag.


Mom. 2

Synodrådet består av ordförande, vice ordförande och ytterligare fem ledamöter.

För ledamöterna skall tre ersättare väljas. Dessa har närvaro- och yttranderätt vid sammanträdena. Ordförande och vice ordförande väljs av synodstämman för ett år, övriga ledamöter för tre år, så att två ordinarie väljs varje år så när som på vart tredje år då endast en ordinarie ledamot väljs. Ersättare väljs varje år.

Av ledamöterna skall minst två ha teologisk kompetens.

Av ledamöterna skall minst en vara prästvigd och ha församlingserfarenhet.

Av ledamöterna skall minst en vara diakonvigd.


Mom. 3

Synodrådet är beslutfört när ordförande eller vice ordförande samt ytterligare tre ledamöter är närvarande. Ordförande äger rätt att efter hörande med minst en ordinarie ledamot fatta beslut i brådskande ärenden av icke teologisk eller principiell natur å synodrådets räkning. Ett sådant beslut måste dock aviseras i kallelsen till nästföljande sammanträde med synodrådet och konfirmeras av detta.


§ 6 Prästkollegium

Prästvigda medlemmar av synoden kan inom sig samlas till prästkollegium. Detta förväntas deltaga i ställningstaganden som berör tolkningen av Kyrkans lära, gudstjänst eller ämbete enligt § 4, mom. 3


§ 7 Preses/råd

Preses/rådets uppgift är att sörja för enskilda och gemenskaper som frågar efter men inte kan besörjas av ordinarie stiftsbiskop. Preses/rådet utser prästkollegiets (närmast ämbetsbärarna i synodrådet) ordförande och fastställer val av dekan enligt § 8.


Preses/rådet bestående av upp till tre ledamöter väljs av Synodstämma, i första hand en tänkbar biskopskandidat, en biskop samt en diakon, som skall vara medlem/mar i Svenska kyrkan.


Preses/rådets respektive ledamot/ väljs för en tid av fem år och har ordinarie synodstämmans och prästkollegiets förtroende. Valproceduren iscensätts av en majoritet vid stämma - ordinarie eller extra - efter minst tre skriftliga intresseanmälningar till rådet, respektive undertecknad av en enskild person eller av flera. Synodrådet förbereder valet. Kandidaten eller kandidaterna presenteras vid stämma och väljs vid nästkommande stämma.


§ 8 Dekanat

Mom. 1

Medlemmar bör, där så är möjligt, samlas i dekanat och välja dekan.


Dekanat har till uppgift att, i anslutning till synodens mål och uppgifter enligt §§ 1-2,

a)arbeta för att inspirera Svenska kyrkans församlingar att möta och ta emot människor, att ge dem andlig näring och vägledning samt att hjälpa dem finna sin kallelse i samhälle och kyrka;

b)stödja dem som för sin tros skull kommer i inre eller yttre svårigheter.


Mom. 2

Bildande eller upplösande av dekanat skall anmälas till Synodrådet


§ 9 Stadgeändring samt organisationens upplösning

Mom. 1

För beslut om stadgeändring erfordras två tredjedels majoritet vid två på varandra följande synodstämmor, varav en ordinarie.


Mom. 2

För beslut om upplösning av synoden erfordras två tredjedels majoritet vid två synodstämmor, varav en ordinarie. Därvid skall synodstämman också fatta beslut om dispositionen av synodens tillgångar.